Kasvu, kansainvälistyminen ja muutos vaativat rohkeutta

Olemme oikea kumppani, kun yrityksen omistuksessa tai liiketoiminnassa on muutostilanne.
Juha Tukiainen, Toimitusjohtaja

MB Rahastot on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääasiassa keskikokoisiin yrityksiin Suomessa. Tehtävänämme on rakentaa kestävää kasvua kohdeyrityksissämme sekä vastuullista tuottoa sijoittajillemme.

Olemme oikea kumppani, kun yrityksen omistuksessa tai liiketoiminnassa on muutostilanne. Toimintamme kulmakiviä ovat vastuullinen omistajuus, luottamukseen perustuva kumppanuus sekä tuloksellinen yhteistyö. Sijoitusten tuotto syntyy yrityksen myynnissä uudelle omistajalle, tyypillisesti 3-7 vuoden kuluttua sijoituksesta.

Tutustu tiimiin

MB Rahastojen historia

 • 1988

  MB Rahastot aloittaa liiketoimintansa osana Postipankki-konsernia
 • 1995

  Ensimmäinen ulkopuolisilta sijoittajilta kerätty pääomarahasto perustetaan
 • 1995

  Ensimmäinen mezzanine-rahasto perustetaan
 • 2002

  MB Rahastot kokonaan johdon omistamaksi
 • 2006

  Keskittyminen enemmistöpohjaisiin osakesijoituksiin
 • 2021

  Kuudes osakesijoituksia tekevä pääomarahasto perustetaan

MB Rahastot sijoittajana ja yhteistyökumppanina

MB:n tunnuspiirteitä ovat sitoutumiseen ja kumppanuuteen perustuvat toimintaperiaatteet. Vahvuuksiamme ovat kokemus ja ennakkoluulottomuus, mitkä ilmenevät johdonmukaisissa ja muuntautumiskykyisissä toimintamalleissamme. Uskomme vahvasti johdon ja avainhenkilöiden merkitykseen yrityksen menestyksessä ja toiminnan kehittämisessä. Siksi avoimuus ja luottamus ovat keskeisiä toimintaamme ohjaavia tekijöitä. Tarjoamme luovan ratkaisun yrityksen eri muutostilanteissa ja olemme vastuullinen kotimainen omistaja.

Sijoitukset tehdään pääomarahastoista, joiden sijoittajina on pääasiassa suomalaisia ja pohjoismaisia eläkelaitoksia. Tavoittelemalla rahastojen sijoituksille arvonnousua olemme osa eläkejärjestelmän rahoitusta. Pääomasijoitusrahastojen hallinnoimat pääomamme ovat yhteensä noin 500 miljoonaa euroa.

Toimintamallimme on hioutunut kokemuksen saatossa ja jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen, joiden kokonaiskesto tyypillisesti kestää noin 3-7 vuotta. Jokaisessa sijoituksen vaiheessa korostuu avoin yhteistyö, selkeä roolijako osapuolten välillä sekä kunnianhimoinen kasvun rakentaminen.

Sijoitusvaihe – menestyksen siemenen kylväminen

Jo sijoitusvaiheessa luodaan edellytykset yrityksen menestykselle sijoituskaudella. Ennen sijoituksen tekemistä suunnittelemme yhdessä toimivan johdon sekä yrittäjän kanssa yrityksen uuden kasvustrategian, jota lähdetään yhdessä toteuttamaan.

Sijoitusta edeltävän selvitysvaiheen (due diligence) tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään yrityksen vahvuudet sekä tutustumaan yrityksen johtoon ja avainhenkilöihin.

Yrityksen arvon kasvattaminen – kehitys ja kasvu

Aktiivisena ja sitoutuneena omistajana osallistumme yhtiön strategian toteuttamiseen hallitustyöskentelyn ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Kullakin sijoituksella on alusta alkaen omat vastuuhenkilönsä, jotka tekevät töitä sijoituskohteen kanssa koko MB:n omistusajan. Etsimme yrityksen hallitukseen kokeneita henkilöitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttamassa yhteisen suunnitelman toteutusta.

Tuemme johdonmukaisesti yrityksen toimivaa johtoa yhdessä laaditun liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa. Työnjako MB:n ja yrityksen johdon välillä on selkeä. Johto toteuttaa yhdessä sovittua liiketoimintasuunnitelmaa ja huolehtii yhtiön operatiivisesta johtamisesta. MB osallistuu strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen yhtiön hallituksen kautta ja toimii johdon jatkuvana sparrauskumppanina. Annamme johdolle välineet ja resurssit menestyvän liiketoiminnan rakentamiseen.

Yrityksen kehitystä ja kasvua tuetaan muun muassa ammattimaisen hallitustyöskentelyn, raportointijärjestelmien kehittämisen sekä yritysjohdon parhaiden käytäntöjen ja yrityskulttuurin vahvistamisen kautta.

Irtautuminen – Sadonkorjuu

MB on pääomarahastosijoitusmallin mukaisesti määräaikainen omistaja. Kun suunniteltu liiketoiminnan kehitys ja tavoitteet saavutetaan, on aika korjata tehdyn työn hedelmät ja irtaantua yrityksestä. Onnistunut irtaantuminen on yleensä merkinnyt hyvää varallisuuden lisäystä yrityksen omistajina olleille avainhenkilöille ja muille sijoittajille.

Sijoituskautemme päättyessä yritys on tyypillisesti myyty joko teolliselle toimijalle tai suuremmalle pääomasijoittajalle. Myös listautuminen pörssiin ja osakkeiden myynti siellä voi olla sijoituksen irtaantumistapa. Irtaantumistavaksi valikoituu yleensä se, jossa yrityksen tulevaisuuden potentiaali ja seuraava strateginen kehitysvaihe voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin.

MB Rahastot ja kestävyys

MB:llä olemme sitoutuneet huomioimaan ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa koskevat näkökohdat eli ESG-asiat (Environmental, Social and Governance) osana sijoitustoimintamme prosesseja sekä liiketoimintamallia. Näemme vastuullisuutemme laajasti jakaen sen kolmeen ulottuvuuteen: Vastuullinen sijoittaminen, Vaikuttavuus sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys.

MB Rahastojen vastuullisuutta koskevien toimenpiteiden toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Minna Heimonen.

Lue lisää

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen

MB Partners Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

MB Partners V Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

MB Partners II Oy Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Miksi MB Rahastot?

Osaaminen

MB:llä on monipuolista osaamista yritysten kehittämisestä, erityisesti:

• Strategiatyöstä
• Yritysjärjestelyistä ja -kaupoista
• Kansainvälistymisestä
• Muutoksen ja kasvun johtamisesta
• Kannattavuuden parantamisesta
• Rahoitusjärjestelyistä

Kokemus

Toimintamme aikana olemme tehneet menestyksekkäästi sijoituksia noin 40 pohjoismaiseen keskisuureen yhtiöön. MB:llä on vakuuttava kokemus kasvun rakentamisesta jo vuodesta 1988. Sijoitushistoriamme osoittaa toimintamallimme toimivuuden.

Verkostot

Tuomme kohdeyhtiöidemme tueksi rakentamamme laajan kontaktiverkoston kokeneista liikkeenjohtajista asiantuntijoihin. Lisäksi tuomme hallitustyöskentelyyn mukaan ulkopuolisia, toimialaa tuntevia hallituksen jäseniä.

Pääoma

Rakennamme yrityksen strategiaa tukevan taseen ja rahoituksen huomioiden tulevat yrityskaupat, lisäinvestoinnit ja likviditeettitarpeet

Ota yhteyttä

Ole yhteydessä, jos olet hakemassa mahdollisuutta kasvattaa omistamaasi yritystä, ostaa johtamasi yritys ja kasvattaa sitä tai toteuttaa muu merkittävä muutos yrityksen liiketoiminnassa, omistuksessa tai rahoituksessa.

Juha Tukiainen, toimitusjohtaja
juha.tukiainen@mb.fi
puh. +358 400 791 679

Rahastot

MB Equity Fund VI

 • Buy-out -rahasto
 • Perustettu 2021
 • Aktiivisessa sijoitusvaiheessa
 • Rekisteröity hoitaja: MB Partners Oy

MB Equity Fund V

 • Buy-out –rahasto
 • Perustettu 2016
 • Kehitys- ja realisointivaiheessa
 • Rekisteröity hoitaja: MB Partners V Oy

Hallinnointi ja raportointi

MB Rahastot Oy samoin kuin sen piirissä toimivat kaksi hallintoyhtiötä ovat kokonaan johdon omistamia. Sijoitus- ja realisointipäätökset tekee kunkin rahaston osalta hallitus, joka koostuu hallintoyhtiön osakkaina olevista johdon jäsenistä.

Pääomarahastojen arvonmäärityksessä sovellettavat ohjeet
Kohdeyritysten arvonmäärityksessä sovelletaan ”International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines” –arvonmääritysohjeita. Arvonmääritys suoritetaan pääsääntöisesti puolivuosittain.

Sijoittajaraportoinnissa sovellettavat ohjeet
Sijoittajaraportoinnissa sovelletaan ”International Private Equity and Venture Capital Investor Reporting Guidelines” –raportointiohjeita. Sijoittajille raportoidaan neljännesvuosittain.

Tieto pääomasijoittajan suhteesta AIFM-lakiin
MB Rahastot on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.